Opnieuw een (tweede) aanvraag voor het afbreken van de woonst Sander de Vosstraat 18 te Koningshooikt en het bouwen van twee nieuwe gebouwen voor 31 “sociale wooneenheden (1 gebouw in eerste lijn voor 5 appartementen en 1 gebouw in tweede lijn voor 26 appartementen( met 1, 2 slaapkamers of duplex – appartementen met 3 slaapkamers)  + een brug/ doorgang via de Haverlaan (wijk)

Korte historiek:
Maart  2011
:  LMH dienden een eerste aanvraag in voor 33 sociale woningen.
Na meer dan 50 bezwaren van verontruste buren heeft LMH zelf haar aanvraag ingetrokken en is er dus geen uitspraak gevolgd van het Schepencollege.

28 april 2011: na verloop van 30 dagen om bezwaar in te dienen werden door LMH een beperkt aantal buren via een schrijven uitgenodigd op een vergadering. Via de media werden door deze buren alle inwoners uitgenodigd –  meer dan 50 aanwezigen in de parochiezaal + media. Voorzitter LMH Ludo Peeters + directeur LMH Marc Van den Eynde + architect Paul Van den Cloot probeerden de aanwezige inwoners voor hun project te winnen, maar het tegendeel was waar: de gemoederen raakten verhit en de organisatoren dropen af. Zie artikel HLN van 30 april /1 mei2011: “Bewoners protesteren tegen sociaal woonblok: de Titanic van Koningshooikt”. Alle antwoorden van de LMH werden steevast weerlegd door de aanwezigen. Pittig detail: directeur LMH deelde mee af te zien van de brug richting Haverlaan in hun project.
Aangezien meerdere bewoners hun ongenoegen wilden uiten, doch bezwaartermijn al verstreken was, werd er door de omwonenden gestart met een petitie.

Mei 2011: onderhoud tussen Burgemeester Marleen Van der Poorten en een aantal verontruste buren waarin de aandacht onder meer gevestigd werd op:
– gebrek aan wederzijdse communicatie tussen aanvrager LMH en de inwoners van Koningshooikt
– uitdrukkelijke vraag om vooraf gehoord en geïnformeerd te worden
– grove schending van de privacy (bouw van 109 m lang en meer dan 9 m hoog in tweede lijn
gebouwd tussen allemaal eengezinswoningen met opgelegde bouwvoorschriften)
– gevoel geuit dat LMH zich meer kan / wenst te permitteren dan de gewone burger

Juni 2011:  verzoekschrift / petitie voor het stoppen van de onverantwoorde inplanting van een reusachtig appartementsgebouw (toen “Titanic “ gedoopt) met 28 sociale wooneenheden in het dorp van Koningshooikt, dat door meer dan 500 inwoners op zeer korte tijd werd ondertekend, werd overhandigd aan Burgemeester Marleen Van der Poorten en Schepen van Ruimtelijke Ordening Guido Van den Bogaert. Aanwezige buren werden als het ware “weggelachen” en kregen te horen dat de petitie zonder voorwerp is, aangezien LMH zelf hun bouwaanvraag had ingetrokken.  (korte punten uit de petitie: verlenging van termijn openbaar onderzoek met 30 dagen voor dit project, oplossing voor nood aan bejaardenopvang in plaats van sociale flats in Koningshooikt, een verantwoorde ruimtelijke ordening, geen toelating voor het bouwen in tweede lijn, minstens de bouwaanvraag te onderwerpen aan dezelfde bouwvoorschriften als de aanpalende woningen (eengezinswoningen, geen appartementen, kroonhoogte max. 6 meter, …), recht op sociale rust en leefbare omgeving, verantwoord beleid i.v.m. sociale woningen, geen willekeur in het stadsbeleid.
Maandag 5 februari 2012: aanpalende buren ontvangen opnieuw een aangetekende zending waarin de Lierse Maatschappij voor Huisvesting een nieuwe (voor de tweede keer) bouwaanvraag doet voor 31 sociale woningen. Geel blad aan de straatkant wordt pas uitgehangen op dinsdag 6 februari! Alles wordt gedateerd op vrijdag 2 februari – aanvangsdatum voor lopende termijn van 30 dagen om bezwaar in te dienen !!! Van eerlijke behandeling gesproken !!!

Na inzage van de plannen stellen omwonenden vast dat alles bij het oude blijft, enkel 2 appartementen minder, groot gebouw in tweede lijn van meer dan 100 m lang en 9,20 m hoog blijft, vooraan opnieuw een gebouw van 5 appartementen tussen eengezinswoningen met een afvalstraat, allemaal met 1 of 2 slaapkamers of duplex- appartementen met 3 slaapkamers. Afwatering zou nu gebeuren via de Sander de Vosstraat – straat die zal heraangelegd worden en uiteindelijk zal afwateren in de Itterbeek achter de nieuwe wijk.
En de officiële doorgang met de Haverlaan (wijk) naar het speelplein via een brug over de vijver  is opnieuw aangevraagd ! (was er op de vergadering in april en in de media door LMH niet beloofd de brug te schrappen van de plannen??????)

Dit alles heeft tot gevolg dat niet alleen de Sander de Vosstraat, maar ook de hele wijk en het dorp van Koningshooikt te maken zal krijgen met zware en ondraagbare overlast.

Enkele grondige bezwaren: wateroverlast wordt enorm vergroot in een  watergevoelig gebied, appartementen in eerste lijn tussen eengezinswoningen, appartementsblok in tweede lijn met een bouwhoogte van 9,20 m en een lengte van meer dan 100 m, absolute schending hierdoor van de privacy, verharding van groot deel aanwezig groen, verwijderen van de bomen aan de straatkant voor een afvalstraat, toename met meer dan 30 gezinnen en dus meer dan 100 inwoners op 1 stuk grond, afnemen van rust en veiligheidsgevoel, waardevermindering van de omliggende percelen, overschrijden van de draagkracht van de grond, – van de aanwezige inwoners, enorme toename van het verkeer door meer dan 50 parkeerplaatsen (33 ondergronds te voorzien), het creëren van een onveilig gevoel en verlagen van de levenskwaliteit van de omwonenden, …

Registratie op deze website zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van al onze verdere acties en het verloop in deze zaak.

Wil je mee een bezwaarschrift indienen tegen deze bouwaanvraag, graag!!!
Hoe?
Vóór vrijdag 2 maart 2012 een aangetekende brief (bezwaarschrift) versturen aan het College van Burgemeester en Schepenen – Stadsbestuur Lier
Grote Markt 57
2500 Lier
Betreft stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 2011/333 – door Lierse Maatschappij voor Huisvesting voor perceel Sander de Vosstraat 18 – Lier, kadaster gekend (afd. 4) sectie B nr. 478N
Je kan je brief ook persoonlijk gaan afgeven op de dienst Ruimtelijke Ordening te Lier, dit ook vóór vrijdag 2 maart 2012 en een dubbel laten aftekenen voor ontvangst.Ontwerp van een brief / bezwaarschrift: vanaf +/- zaterdag vind je op deze website een voorbeeld. Het staat je vrij dit te downloaden en aan te vullen met je eigen identiteitsgegevens + eventueel bijkomende opmerkingen en ondertekend te bezorgen aan het schepencollege zoals hierboven beschreven. Dit zou voor de omwonenden een grote steun betekenen! Wij weten dat we hier niet alleen staan met ons bezwaar en dit project ondraaglijk is voor vele inwoners van Koningshooikt. Van opvang voor bejaarden is in dit project geen sprake, gelet op de omvang en grootte van de appartementen, wat wijst op zuivere sociale woningen!

Mocht je nog vragen hebben, je steun willen verlenen (onder welke vorm dan ook) tegen dit project van de LMH, dan kan je ons steeds bereiken via registratie op onze site of aan te bellen bij aangrenzende buren. We kunnen alle steun tegen deze bouwaanvraag gebruiken.

Vriendelijke groeten van terecht verontruste buren.